Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ


ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ


Υπεραγαπημένα μου και γλυκά μου εν Κυρίω αδέλφια, ζει Κύριος! Η χάρη του Θεού να επισκιάζει και να ευλογεί σε καθημερινή βάση τη ζωή όλων μας. Ακόμη, η χαρά του Θεού η οποία δημιουργείται διά Πνεύματος Αγίου να πλημμυρίζει ολόκληρο τον εσωτερικό μας κόσμο τον δικό μας αλλά και όλων εκείνων των αδελφών —ανεξαρτήτως δόγματος, έθνους, λαού, οργάνωσης, εκκλησίας— που εργάζονται το αγαθό παγκοσμίως. Αδέλφια μου, εύχομαι εκ βάθους καρδίας ο Θεός να γίνει το πρώτο και το τελευταίο επίκαιρο θέμα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, να γίνει το πρώτο και το τελευταίο επίκαιρο θέμα στη ζωή όλων των παιδιών που ζουν μέσα στη Φωνή Θεού και έχουν υιοθετήσει το Πνεύμα του Θεού και ο λόγος διότι ο Πατέρας μας, ο Θεός, θέλησε να γνωρίσουμε ολοκληρωμένο το θέλημά του και αυτό είναι τιμή για εμάς διότι δεν μας έκρυψε τίποτα απ’ όλα αυτά που τον διέπουν (ιδιότητες ή στοιχεία) τα οποία θέλει να τα μεταδώσει και σε εμάς διά Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα μας έδειξε και τον τρόπο να τα φέρουμε στη ζωή μας σήμερα ώστε διά μέσου μας ο Θεός να δημιουργήσει τον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν εργάζεται τα του κόσμου αλλά εργάζεται τα του Θεού σε καθημερινή βάση. Δεν εργάζεται το δικό του ατομικό θέλημα ή συμφέρον αλλά εργάζεται το γενικό θέλημα ή συμφέρον το οποίο εργάζεται και ο Πατέρας μας Θεός, αφού ο Πατέρας μας αγκαλιάζει με την λογική ζωή την οποία διακατέχει όλον τον πλανήτη, τον οποίον γέμισε με λογικά όντα (άνθρωποι). Ο άνθρωπος, ως λογικό ον, μπορεί να εξελιχθεί και να φτάσει στο καθ’ εικόνα και ομοίωση. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον λόγο δημιούργησε ο Θεός, για να φτιάξει όντα σαν τον εαυτό του με τα στοιχεία τα δικά του ώστε να δημιουργηθεί παγκόσμια η οικογένεια του Θεού. Την δύναμη αυτή την διοχετεύει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο ανάλογα τη χρονική περίοδο ή την αποστολή του. Σήμερα φθάσαμε στο πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου ενεργεί ώστε να κάνει παγκόσμια πνευματική σύγκληση και ανασυγκρότηση του νου ώστε ο άνθρωπος να συλλάβει ολοκληρωμένα το θέλημα του Θεού και να το εντάξει στη ζωή του για να δημιουργηθεί πάλι στον κόσμο ο άνθρωπος του Θεού. Αδέλφια μου, ο άνθρωπος του Θεού, μεγάλο πράγμα αυτό! Ο άνθρωπος του Θεού δεν πιστεύει στην μεταθανάτια ζωή αλλά στην άφθαρτη ζωή. Ο άνθρωπος του Θεού δεν χτίζει στο ψέμα αλλά στην αλήθεια. Ο άνθρωπος του Θεού δεν διέπεται από μωρία αλλά από άπειρη σοφία. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει σκιώδη πίστη αλλά ζώσα πίστη. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ακολουθεί πατημένους δρόμους αλλά ανοίγει διά Πνεύματος Αγίου μέσα από την σοφία του Θεού καινούργιους δρόμους. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει μορφή ευσέβειας αλλά έχει ευσέβεια πραγματική. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ανήκει σε κανέναν αλλά στον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κηρύττει με τα λόγια του τον Χριστό αλλά φανερώνει Αυτόν με τα έργα του. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ζει κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από την χάρη. Ο άνθρωπος του Θεού δεν εργάζεται το ατομικό του συμφέρον αλλά το γενικό συμφέρον. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ζει για να εργάζεται το δικό του όνειρο αλλά το όνειρο του Θεού το οποίο ο Χριστός προείδε και διά του οποίου έδωσε τη ζωή του λύτρον αντί πολλών. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ζει στο δικό του εγώ αλλά στο γενικό εμείς. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ζει στον κόσμο αλλά στη σιωπή —μπορεί να μετέχει, να είναι μέσα στον κόσμο όμως ο Κύριος είπε, δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν χτίζει οικοδομή με χόρτα, καλάμια ή ξύλα δηλαδή πάνω σε εντάλματα ανθρώπων αλλά πάνω στην πέτρα που λέγεται Χριστός. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κουνάει την ουρά του για να αρέσει στον κόσμο αλλά δημιουργεί προσωπικότητα Χριστού ώστε να αρέσει στον Πατέρα του, τον Θεό. Άλλα στοιχεία που καθορίζουν τον άνθρωπο του Θεού και είναι κίνητρα ζωής, αλλαγής, ευθύνης, αναγέννησης, αναφέρονται στην προς Τιμόθεον Επιστολή Α΄: Συ όμως, ώ άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης, και ωμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα, και του Ιησού Χριστού του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, να φυλάξης την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού· την οποίαν εν τοις ωρισμένοις καιροίς θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων, και Κύριος των κυριευόντων, όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν, ουδέ δύναται να ίδη· εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν.
Ο προφήτης Ησαΐας φανερώνει και παροτρύνει όλον τον χριστιανικό κόσμο στο να μετέχει στο θέλημα του Θεού, στο κάλεσμα του Θεού ώστε να γίνει όλος ο κόσμος ο άνθρωπος του Θεού. Πώς παροτρύνει; Αναφέρει: Λούσασθε καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών υμών απέναντι των οφθαλμών μου, παύσασθε από των πονηριών υμών, μάθετε καλόν ποιείν, εκζητήσατε κρίσιν, ρύσασθε αδικούμενον, κρίνατε ορφανώ και δικαιώσατε χήραν· και δεύτε διελεχθώμεν, λέγει Κύριος· και εάν ώσιν αί αμαρτίαι υμών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανώ, εάν δε ώσιν ως κόκκινον, ως έριον λευκανώ. Και εάν θέλητε και εισακούσητέ μου, τα αγαθά της γης φάγεσθε· εάν δε μη θέλητε, μηδέ εισακούσητέ μου, μάχαιρα υμάς κατέδεται· το γαρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα.
Κάπου αλλού αναφέρεται, ξύπνα θεέ και φέρε κρίση και θέλεις κληρονομήσει τα έθνη και δεν εννοεί τον Θεό, διότι αυτός σίγουρα δεν κοιμάται, εννοεί τον καθένα μας ο οποίος μέσα από την άγνοιά του ή την ημιμάθειά του έχει αποστατήσει από την οδό του Θεού και κατάντησε σήμερα ο άνθρωπος με τα λόγια να τιμά τον Θεό ενώ η καρδιά του, τα έργα του, όλες του οι κινήσεις να δοξάζουν ή να εργάζονται τα του κόσμου σε καθημερινή βάση. Εμείς χρειάζεται τώρα να καταλάβουμε ότι αυτό δεν μας οδηγεί πουθενά και ότι αργά ή γρήγορα φτάνουμε στον θάνατο. Σήμερα όμως ο Θεός έθεσε μπροστά μας μια θύρα ανεωγμένη την οποίαν ουδείς δύναται να κλείσει. Να εργαστούμε λοιπόν ώστε να αντλήσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού τα στοιχεία του Πατέρα μας, να τα θέσουμε στη ζωή μας, να εντρυφούμε πάνω σ’ αυτά, να εισέλθουμε στους κόλπους της Φωνής Θεού, να σπουδάσουμε την σοφία του Θεού ώστε η λογική μας σιγά-σιγά και ο νους μας να διαποτιστούν από τις αρχές και τα ιδανικά του Θεού ώστε οι στόχοι μας και το νόημα της ζωής να αλλάξουν για όλους εμάς και να επιδιώξουμε τα άνω, να αναγεννηθούμε άνωθεν. Αδέλφια μου, ήρθε η ώρα για όλους εμάς που το καταλαβαίνουμε να μπούμε στα Άγια των Αγίων ώστε να κρίνουμε εαυτούς. Μόνο με την ατομική κρίση η οποία συντελείται στο αγιαστήριο όπου αυξάνει την ζώσα πίστη η οποία πίστη μεγαλώνει διά της ακοής της υγιαίνουσας διδασκαλίας της Φωνής Θεού και διά της καθημερινής συνδιαλλαγής μας με τον Λόγο του Θεού θα καταφέρουμε να φωνάξουμε από χαρά σύντομα, ιδού ο Θεός μου σωτήρ μου Κύριος, πεποιθώς έσομαι επ’ αυτώ και σωθήσομαι εν αυτώ και ου φοβηθήσομαι, διότι η δόξα μου και η αίνεσίς μου Κύριος και εγένετό μοι εις σωτηρίαν. Ο Ησαΐας αναφέρει, αυτό που διάβασα παραπάνω, λούσθητε, καθαρίσθητε, αποβάλετε το κακό και ελάτε να συνδιαλεχθούμε, να κάνουμε συζήτηση και ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, λέει, εγώ θα το εξαφανίσω από τη ζωή σας ώστε η αναγέννηση και η σοφία του Θεού να βασιλεύει μέσα μας, η ενότητα και η αγάπη να επισκιάσει όλον τον πλανήτη. Αλλά και αυτό που διάβασα για την ατομική κρίση όταν συντελεστεί στη ζωή μας, όταν δηλαδή η κρίση ολοκληρωθεί, όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, όταν εντρυφούμε πάνω στον Λόγο του Θεού, όταν σπουδάζουμε την σοφία του Θεού σε καθημερινή βάση τότε από χαρά θα λέμε πεποιθώς έσομαι επ’ αυτώ και σωθήσομαι εν αυτώ και ου φοβηθήσομαι, διότι η δόξα μου και η αίνεσίς μου Κύριος και εγένετό μοι εις σωτηρίαν. Φανταστείτε! Ο Θεός αυτό δεν αναφέρει μέσα στον Λόγο του; Ο ίδιος ο Κύριος δεν φανέρωσε ότι μας κάλεσε να γίνουμε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι; Δεν φανέρωσε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να ετοιμάζει τον τόπο, να καθαρίζει τον εαυτό του σιγά-σιγά ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο μοναστήρι κάνουν μέσα στον άνθρωπο αυτόν; Και είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί μέσα μας ο Θεός διότι τότε θα είμεθα ισχυροί άνθρωποι πνευματικά και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αντιξοότητες συν Θεώ που γεννά το σύστημα του κόσμου στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα οι λειτουργίες του εγκεφάλου μας θα ζουν κάτω από την ειρήνη και την σοφία του Θεού ώστε να παράγουν τη ζωή σε καθημερινή βάση. Επίσης, με τον τρόπο ζωής που ο Θεός φανερώνει μέσα μας θα μπορέσουμε να δώσουμε και ένα χέρι βοηθείας και στους συνανθρώπους μας διότι γνωρίζουμε και από την πρότερη ζωή την δική μας ότι ο Διάβολος έχει εκκολάψει πολύ καλά μέσα στον άνθρωπο το αυγό το δικό του και έτσι αναπτύσσεται από παιδικής ηλικίας ο άνθρωπος με συμφέροντα και πολλά δαιμόνια που επισκιάζουν τη ζωή του ανά χρονικά διαστήματα και τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Το ίδιο συνέβαινε και σε εμάς, κατά την πρότερη ζωή μας, τώρα όμως η παρουσία του Χριστού είναι αισθητή, η σοφία του Θεού άρχισε να λειτουργεί μέσα μας, η απόφασή μας μεγαλώνει και η δύναμή μας να υπηρετήσουμε το αγαθό γίνεται ισχυρή αφού μέσω της σοφίας του Θεού κάνουμε βεβαία την κλήση κάθε μέρα όλο και πιο πολύ.     
Ας αντλήσουμε λοιπόν όλοι μας ζωή από την ζωή, ας αντλήσουμε ζωή μέσα από τον Λόγο του Θεού. Είναι και αυτό γραφικό, αντλήσετε ύδωρ μετ’ ευφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου. Αυτό θα κάνουμε και εμείς σήμερα εδώ, θα συζητήσουμε —όσο ο χρόνος μας το επιτρέψει— ορισμένα κεφάλαια τα οποία υπάρχουν μέσα στον Λόγο του Θεού και έχουμε αναλύσει προς οικοδομή όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε όλες τις αναλύσεις. Αδέλφια μου, όταν μελετάμε τον Λόγο του Θεού και την σοφία της Φωνής Θεού αναπτύσσουμε μέσα μας την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζουμε μέσα μας τόπο για να έρθει να κατοικήσει ο Θεός διότι χρειάζεται να ετοιμάσουμε έναν χώρο καθαρό ώστε να εισέλθει το Πνεύμα το Άγιο.  Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε σήμερα τον χρόνο μας πνευματικά (όσο χρόνο έχει ο καθένας ο οποίος από μόνος του καταλαβαίνει πόσο πρέπει να αφιερώσει τον εαυτό του). Είναι γραφικό εν όσο έχετε καιρό μαζέψτε αμάραντο θησαυρό και να είμαστε σίγουροι ότι ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε στο να σπουδάσουμε την σοφία του Θεού θα αξιοποιήσει τη ζωή μας αφού θα την μεταβάλει από εωσφορική σε θεϊκή, γεμάτη σοφία Θεού. Η σοφία του Θεού αδέλφια μου είναι άπειρη και την βλέπουμε σήμερα στον κόσμο μας, έχει γεμίσει ο Θεός τον κόσμο επιστήμες, τέχνες, γράμματα. Παντού οι άνθρωποι φιλοσοφούν. Η σοφία του Θεού είναι ο πάρεδρος του Θεού και δεν συγκρίνεται με όλους τους θησαυρούς της Γης. Η σοφία του Θεού είναι η άνωθεν εναποταμιευθύσα σοφία η οποία βρίσκεται μέσα στον Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε ο Θεός να κάνει στον πολιτισμένο άνθρωπο. Ο πολιτισμένος άνθρωπος υπήρχε εξαρχής της Δημιουργίας αφού γεννήθηκε άνωθεν για να κατανοεί την σοφία του Θεού και να εργάζεται αυτή μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων ο οποίος από σήμερα ανήκει και στο μέλλοντα αιώνα αφού η σοφία που τον διέπει έρχεται και αυτή από το μέλλον του Θεού. Δηλαδή ο πολιτισμένος άνθρωπος δεν είναι αυτός που έχουμε σήμερα εμείς κατά νου αλλά είναι αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται τη σοφία του Θεού και ο λόγος που έρχεται από το μέλλον του Θεού είναι διότι ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο σήμερα στο μέλλον, στη σοφία τη δική του η οποία ολοκληρώνεται με το να καταργήσει τον φυσικό θάνατο, δημιουργεί αναγέννηση, ενώνει τους λαούς, χαρίζει ευλογία, καθιστά τον Θεό συμμέτοχο όλων των έργων μας, πνευματικών αλλά και υλικών. Μάλιστα η σοφία αυτή του Θεού μεταλλάσσει τις κοινωνίες των ανθρώπων στο να γίνουν ποίμνη Θεού με έναν ποιμένα τον Χριστό. Το Πνεύμα του Θεού δημιουργεί την οικογένεια του Θεού, γι’ αυτό μελέτη και προσευχή. Ο Κύριος μεγάλωσε με μέλι και γάλα που σημαίνει προσευχή—μελέτη. Αδέλφια μου, αν θέλουμε να δούμε το θαύμα του Θεού στη ζωή μας ας γίνουμε εμείς το θαύμα του, το θαύμα εκείνο που διά του Λόγου του Θεού μάς καθιστά καθ’ εικόνα και ομοίωση, το θαύμα που προείδε ο Υιός του Θεού και που διά του οποίου έδωσε τη ζωή του λύτρον αντί πολλών. Η ζωή του Χριστού και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν 2.000 χρόνια δυστυχώς δεν έγιναν κατανοητά μέχρι σήμερα και ο λόγος διότι δεν είχε έρθει ο χρόνος, το πλήρωμα του χρόνου. Έπρεπε η σοφία του Θεού να ταξιδέψει μέσα στους αιώνες και να την μεταφέρει ο Πατέρας μας στην γενιά μας διότι σήμερα μπορεί να γίνει κατανοητή, παραχώρηση Θεού, από όλους εμάς αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται το θέλημα του Θεού παγκόσμια. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Πατέρας μας έγραψε τους νόμους της ζωής τους οποίους ταξίδεψε μέσα στους αιώνες γιατί είδε κάτι τι καλύτερο όπου μέσα σ’ αυτό είμαστε και εμείς αφού φτάσαμε εδώ και αντιλαμβανόμαστε τη σοφία του. Γι’ αυτό ο Πατέρας—Θεός έγραψε τους νόμους της ζωής στην Καινή Διαθήκη η οποία σήμερα καθίσταται οδηγός, καθίσταται πηδάλιο, καθίσταται το προσπέκτους του κάθε ανθρώπου. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται η σοφία του Θεού, βρίσκεται ο Λόγος του Θεού, η κατανόηση αυτής έρχεται μέσα από την Φωνή Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι το αλάτι που συντηρεί και διατηρεί την κοινωνία μας στο να συντάσσεται στην αρχή τουλάχιστον της πνευματικής εξέλιξης του ανθρώπινου γένους με νόμους που καθιστούν την δημοκρατία, την ανεξιθρησκία, την ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την σοφία του Θεού πάντα επίκαιρα μεταξύ των ανθρώπων. Ο Λόγος του Θεού είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού καταυγάζει τις ανθρώπινες καρδιές. Ο Λόγος του Θεού είναι ένα μήνυμα ελπίδος, ζωής, ευφροσύνης, αγαλλίασης, ζώσης πίστης, ανεκλάλητης χαράς, πηγή ζωής, άφθαρτης ζωής. Ο Λόγος του Θεού χαράσσει γραμμή πλεύσης και κατευθύνει τις αθάνατες ψυχές προς τον αληθινό προσανατολισμό που είναι η ζωή η αιώνια, η άφθαρτη ζωή. Η ζωή η δική μας παίρνει αξία όταν εννοήσουμε το θέλημα του Πατέρα μας —πόσο μάλλον όταν αυτό λειτουργεί μέσα μας, όταν ζει μέσα μας ο Θεός— την οποία αξία την δίνουν στη ζωή μας οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, οι ιδιότητες, οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος, τα οποία διακατέχονται από άπειρες ενέργειες. Ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο άπειρες δυνάμεις πάνω σε όλους τους τομείς αφού ο άνθρωπος του Θεού έχει την μοναδική ικανότητα να υλοποιεί τα λόγια του. Είναι γραφικό, ειπέ λόγο και θέλει γίνει, όμως να γνωρίζουμε ότι ο Θεός αμαρτωλών ουκ ακούει, αλλ’ εάν τις θεοσεβής ή και το θέλημα αυτού ποιή, τούτου ακούει. Γι’ αυτό, αφού η τροφή μας η πνευματική βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού, επιλέξαμε σήμερα ένα κεφάλαιο προς οικοδομή μέσα από τον Λόγο του Θεού. Εξάλλου Πατέρας Θεός είναι αυτός, Δημιουργός των πάντων και πρέπει να ακούμε τον Λόγο Του, συνέχεια να τον ακούμε διότι αυτό το οποίο διαβάζουμε είναι η λογική του Πατέρα μας, η σοφία του Θεού την οποίαν υλοποίησε ο Κύριός μας και ο Θεός μας αφού σαρκώθηκε μέσα του αυτός ο Λόγος και πήρε υπόσταση και φανερώθηκε και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Άρα ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που δίνει τη χάρη, τη σοφία και τη ζωή στον άνθρωπο και δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να αδιαφορεί. Αυτός ο Λόγος του Θεού είναι καθαρά το πνεύμα του Θεού. Όταν αναπτύσσεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού αυξάνει τη ζωή αφού το ρήμα του είναι ζωοποιόν. Στην αρχή ίσως να μας κουράζει, ίσως να μη μας αρέσει γιατί έχουμε μάθει έναν άλλον τρόπο ζωής, αν επιμείνουμε όμως θα βρούμε τη γλυκύτητα που θα μας κάνει να εμμένουμε, συνέχεια και να συνδιαλεγόμεθα με τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού κάνει τη ζωή μας ποιοτική και ποσοτική, της δίνει αξία. Ο Λόγος του Θεού κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Μαθαίνει τον άνθρωπο του Θεού, που διεργάζεται τα στοιχεία του Ευαγγελίου στη ζωή του, να ζει ευτυχισμένος με ή χωρίς χρήματα. Εξάλλου, αναγέννηση σημαίνει ότι τα πάντα μπορώ όταν τον Κύριο έχω οδηγό! Αδέλφια μου, ο άνθρωπος ακόμη και σήμερα, αν και είναι το μόνο λογικό ον στον πλανήτη το οποίο συνεχίζει να επιζητά δικαιοσύνη δυστυχώς παραμένει στην καθημερινότητά του και στην συνδιαλλαγή του με τον συνάνθρωπο άδικος. Ο άνθρωπος αν και επιζητά σήμερα μέσω της θρησκείας την αγάπη δυστυχώς και εδώ παραμένει χωρίς αυτή στη ζωή του και αυτό είναι εμφανές στα μέλη των θρησκειών. Επίσης, ο άνθρωπος αν και αναζητά την υγεία στην ψυχή και στο σώμα του μέσω της επιστήμης, παραμένει ακόμη άρρωστος. Απ’ ότι βλέπουμε, ειδικότερα σήμερα, εκατομμύρια φάρμακα δίνονται από τους γιατρούς για την θεραπεία των ασθενών τους όμως δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων που πάσχουν διότι αυτό που λείπει είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο εστι το ζωοποιούν, λείπει ο Χριστός, λείπουν οι ιδιότητες που εναπέθεσε ο Πατέρας Θεός στον μετανοούντα άνθρωπο. Η μετάνοια και η αναγέννηση είναι αυτά που δημιουργούν τον άνθρωπο του Θεού ώστε να μπορεί να υπερβαίνει τα πάντα. Ο προφήτης Ησαΐας λόγω της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό τονίζει, από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτώ ακεραιότης αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σεσηπότα και δυστυχώς δεν υπάρχει για τον άνθρωπο μάλαγμα ή αλοιφή επιθείναι που να του εξασφαλίσει την υγεία άπαξ διά παντός πόσο μάλλον να του εξασφαλίσει την αφθαρσία. Τα έργα των ανθρώπων αργά ή γρήγορα χάνονται. Εξάλλου σήμερα όλες οι ασθένειες, οι περισσότερες —θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας— είναι πνευματικές. Είναι απολύτως βέβαιο ότι πρώτα ασθενεί το πνεύμα και κατόπιν το σώμα. Ποιο φάρμακο σήμερα θεραπεύει το μυαλό αφού το φάρμακο έχει υλική υπόσταση και ενεργεί στο υλικό σώμα. Αν δεν θεραπευθεί το πνεύμα το σώμα δεν μπορεί να εξασφαλίσει υγεία πόσο μάλλον να εξασφαλίσει την άφθαρτη ζωή, και αν το φάρμακο θεραπεύει καμιά φορά διά της πίστεως ένα πρόβλημα πάλι θα εμφανιστεί κάποιο άλλο διότι το πρόβλημα βρίσκεται στο πνεύμα του κάθε ανθρώπου και στον τρόπο που σκέφτεται. Ο Χριστός αδέλφια μου είχε το ίδιο βιολογικό σώμα με όλους εμάς όμως ήταν υγιής στο πνεύμα, έτσι το σώμα του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Ακόμη και την ώρα που προδόθηκε, ακόμη και την ώρα που ήταν μπροστά στον Πιλάτο και καταδικάστηκε. Και στις δυο περιπτώσεις δεν λειτούργησε σπασμωδικά, ούτε θυμός ούτε φόβος, ούτε σύγχυση, τίποτα απολύτως, κανένα στοιχείο αρνητικό δεν εμφάνισε και ο λόγος διότι ο εγκέφαλος του είχε αναπτυχθεί από παιδικής ηλικίας με τα στοιχεία του Πατέρα του, τις ιδιότητες του Πατέρα του, τους καρπούς, την λογική του Πατέρα του. Κανένα στοιχείο αρνητικό δεν ζούσε μέσα του, καμιά ιδιότητα εωσφορική δεν εμφάνισε σε όλον τον επί Γης βίο του και ο λόγος διότι εξαρχής ο Χριστός δεν ασχολήθηκε με τον Διάβολο αλλά με τον Πατέρα του, τον Θεό. Εν αντιθέσει σήμερα με εμάς που, μέχρι να καταλάβουμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε και να νικάμε το κακό με το καλό, πολλές φορές κάνουμε συζητήσεις και αντί να μιλάμε για τον Θεό μιλάμε συνέχεια για τον Διάβολο, τι κάνει ο Διάβολος, κάθε στιγμή. Φυσική συνέπεια οι άνθρωποι που ασχολούνται μ’ αυτόν στο τέλος να δαιμονίζονται. Αυτό εξάλλου σημαίνει αναγέννηση, να ξεπεράσουμε κάθε τι που μας οδηγεί σε αδιέξοδο.

Συμπέρασμα: Το πνεύμα μας απαραιτήτως πρέπει να γίνει ζωοποιόν, το πνεύμα μας πρέπει να γίνει του Χριστού διότι μόνο αυτό το πνεύμα —συγκεκριμένο πνεύμα— ζωοποιεί. Μόνο αυτό το πνεύμα δύναται να θεραπεύσει και το σώμα μας αρκεί να καταλάβουμε ότι πρέπει συνέχεια ο Λόγος του Θεού να χτυπάει τα αφτιά μας. Φανταστείτε, με τον αγώνα μας, να μπορέσουμε μέσα μας να υποσιτίσουμε κάθε κακό και να εμφανιστεί μόνο το θέλημα του Χριστού, η διδασκαλία του, η σοφία του! Αδέλφια μου, ο τρόπος της πνευματικής και βιολογικής μεταστοιχείωσης βρέθηκε και είναι:

Πρώτον, ανά χείρας ο Λόγος Θεού και πιο συγκεκριμένα τα Ευαγγέλια εκείνα όπου μιλά ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος. Ο λόγος; Διότι πολλά ανθρώπινα μπήκαν με την πάροδο του χρόνου που μας έβγαλαν από την αλήθεια του Χριστού μας.

Δεύτερον, η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Τρίτον, το ατομικό μας αγιαστήριο.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν ισχυρό κίνητρο ζωής (για όλους εμάς) με συγκεκριμένη απόφαση η οποία έχει ως εξής: Να πει ο καθένας μας ότι έχει πεθάνει ώστε να βρει χρόνο διότι αν πεθάνω πριν πεθάνω, δεν θα πεθάνω! Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου