Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013


ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ

ΜΑΤΘ ια.29

μάθετε απ' εμού·  διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν.

ΜΑΤΘ ιη.4

Όστις λοιπόν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος είναι ο μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών·

ΜΑΤΘ κγ.11

Ο δε μεγαλήτερος από σας, θέλει είσθαι υπηρέτης σας. 12 Όστις δε υψώση εαυτόν, θέλει ταπεινωθή·

και όστις ταπεινώση εαυτόν, θέλει υψωθή. 

ΛΟΥΚ α.46

Και είπεν η Μαριάμ, Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, 47 και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τον Θεόν τον σωτήρα μου·

 48 διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού·  

ΛΟΥΚ ιδ.11

Πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή· και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή. 

ΛΟΥΚ ιη.13

Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώση εις τον ουρανόν, αλλ' έτυπτεν εις το στήθος αυτού,

 λέγων, Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ.

ΡΩΜ ιβ.16

Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα· μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς· μη φαντάζεσθε εαυτούς

φρονίμους.

Α' ΚΟΡ α.27

Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός, δια να καταισχύνη τους σοφούς· και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός, δια

 να καταισχύνη τα ισχυρά·

ΦΙΛΙΠ β.2

κάμετε πλήρη την χαράν μου, να φρονήτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι, και ομόφρονες·

3 μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ' εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών.

4 Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ' έκαστος και τα των άλλων.

   5 Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού· 6 όστις εν μορφή Θεού υπάρχων,

 δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν· αλλ' εαυτόν εκκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος

 με τους ανθρώπους· 8 και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου,

 θανάτου δε σταυρού.  

ΙΑΚ α.9

Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού·

ΙΑΚ δ.6

... "Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιστάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν" ....

Α' ΠΕΤ ε.5

Ομοίως οι νεώτεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους· πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην·

 διότι "ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν."

6 Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κραταιάν χείρα του Θεού, διά να σας υψώση εν καιρώ· 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου